Z życia parafii

 

 
11 kwiecień 2009 Życzenia Wielkanocne

 

Chrystus zmartwychwstał jest,
nam na przykład dan jest:
Iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować. Alleluja!

    Jezus oddał życie za nas, byśmy nie pozostawali w grzechach, i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Starajmy się być dobrymi świadkami Jego miłości, szczególnie w codziennych sytuacjach naszego życia.

    Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe w naszych rodzinach, w miejscach pracy, w parafii, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Niech ukazuje całą wartość życia ludzkiego, które nie kończy się na grobie, ale w Chrystusie Zmartwychwstałym objawia się w pełni. Niech odkrywa na nowo sens miłości do Boga i drugiego człowieka.

Życzą Duszpasterze


 

 

 

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego
to szczyt całego roku liturgicznego

 

Wielki Czwartek

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Przez wszystkie pokolenia Żydzi spożywali Paschę na pamiątkę wyjścia z ziemi egipskiej i zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju. Podobnie było podczas Ostatniej Wieczerzy. Ale Jezus nadał tej uczcie nowy sens. Święty Paweł przypomina słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje za was wydane”. Jak baranek został zabity, by uratować od śmierci pierworodnych w Egipcie, tak Jezus nazajutrz zostanie zabity, by wszystkich ludzi uratować od śmierci wiecznej.

Chrześcijanie - zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” - sprawować mają pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa. Przewodzić jej będą ci, którzy przez modlitwę i włożenie rąk w sposób szczególny uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Wierni czuwają wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. (zdjęcie z ciemnicy)

Wielki Piątek

 W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii.

Przed uroczystościami wieczornymi wierni odprawiają drogę krzyżową.

Liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się wejściem ministrantów i kapłanów w ciszy do ołtarza. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. Liturgia Słowa ukazuje, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi, przypomina, że Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez Jego posłuszeństwo dokonało się zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia.

Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. Po niej rozpoczyna się adoracja Krzyża. Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela. Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Karmimy się pokarmem, który daje życie wieczne. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Wielu przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.

Wielka Sobota

Przed południem następuje obrzęd poświęcenia pokarmów

Liturgia Wigilii Paschalnej

Jezus pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. On, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Po obrzędzie poświęcenia ognia, procesja zapalonym paschałem wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Światło rozprasza ciemności. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci, który na powrót wlewa w serca radość życia. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne. „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie (...) Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał (...) Tej nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani (...) O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś Swego Syna (...)”.

Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana, pokazuje całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł pokazuje, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji - Liturgia Chrzcielna.

Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne.

Gdy wschodzi słońce i wszyscy wierni biorą udział w procesji rezurekcyjnej, jakże wyraziście brzmią słowa wielkanocnego orędzia: „Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków”.


 

 
05 kwiecień 2009 Niedziela Palmowa  
 
     Niedziela Palmowa w liturgii kościoła przypomina nam tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy przed Ukrzyżowaniem. Kolor szat w tym dniu nie jest fioletowy, ale czerwony dla podkreślenia, że Jezus pomimo śmierci krzyżowej jest Panem i Królem. Zwyczaj poświęcania palm, wprowadzono w Polsce w XI wieku. Do 1955r istniał zwyczaj, że celebrans wychodził przed zamknięte drzwi kościoła i pukał trzykrotnie krzyżem. Wówczas drzwi świątyni otwierano i kapłan wraz z wiernymi wchodzili, aby odprawić Mszę św. Był to symbol, że niebo się otworzyło dzięki Krzyżowej Śmierci Chrystusa.

Niedziela Palmowa


02 kwiecień 2009 4 rocznica śmierci Jana Pawła II

         „Dziękuje, że jesteście - uwielbiajmy razem Boga!….”

4 rocznica smierci JPII

      Tradycją stało się, że w godzinie śmierci Jana Pawła II, nasza wspólnota parafialna gromadzi się na modlitewnym czuwaniu. To już czwarta rocznica śmierci, a nadal wzbudza żywe emocje. Wyrazem tego były łzy w oczach w trakcie prezentacji multimedialnej, podczas której jako żywo stanęliśmy w kręgu osoby Jana Pawła II. Rozważaliśmy słowa Papieża skierowane do Polaków, w którym przejawiała się troska o czystość serca, każdego człowieka.
      W ten szczególny wieczór głos dzwonu rozbrzmiewał na całą parafie dwukrotnie - w godzinie apelu jasnogórskiego oraz o 21.37. W tejże znamiennej godzinie- w ciszy, na kolanach dziękowaliśmy Bogu za Jana Pawła II.
Ulubioną pieśnią Ojca św. -/Barka/ zakończyło się modlitewne spotkanie razem z Janem Pawłem II.

 

Poprzednia strona  - Archiwum